Διοίκηση

Τη διοίκηση της ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε. την ασκεί ένα επιτελείο από στελέχη με ακαδημαϊκή γνώση και επαγγελματική εμπειρία, το οποίο αποτελείται από τους εξής:

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος & Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

Νικόλαος Βογιατζόγλου του Δαμιανού

Aντιπρόεδρος & Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

Άννα Βογιατζόγλου του Νικολάου

Οικονομικός και Διοικητικός Διευθυντής & Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

Ανδρέας Τσέπερης του Γεωργίου

Μη εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ.

Νίνα Βογιατζόγλου του Νικολάου

Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ.

Ιωάννης Βεργίνης του Κωνσταντίνου
Ανδρέας Σταμόπουλος του Γεωργίου
Δημήτρης Σκαλαίος του Ηλία

Τα υπόλοιπα ανώτατα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας είναι τα ακόλουθα:

Διευθυντής Κλάδου Εξοπλισμού Καταστημάτων και Αποθηκών - Άννα Βογιατζόγλου του Νικολάου.
Διευθυντής Εμπορίας και Διανομής Τεχνικών Προϊόντων - Βογιατζόγλου Νίνα του Νικολάου.
Διευθυντής Logistics - Χαραμαράς Γεώργιος του Δημήτριου.
Διευθυντής & Διαχειριστής Θυγατρικής Ρουμανίας - Σπύρος Μαλλιόγλου του Στέργιου.
Διευθυντής Μηχανογράφησης - Σπύρος Κατσιμιλής του Νικολάου.
Υπεύθυνη Εσωτερικού Ελέγχου - Μαριάνθη Λάππα του Περικλή.
Υπεύθυνη Επενδυτικών Σχέσεων - Αφροδίτη Περάκη του Εμμανουήλ.

TOP