Εταιρική διακυβέρνηση

Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες (καλούμενος εφεξής «Κώδικας»).

Ο Κώδικας αυτός βρίσκεται στον ιστότοπο του ΕΣΕΔ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.esed.org.gr/

Πατήστε πάνω στο σύνδεσμο για προβολή.

Κανονισμός Λειτουργίας

Η Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων αποτελείται από τρία ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων είναι:

1) Δημήτριος Σκαλαίος του Ηλία, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου.
2) Ιωάννης Βεργίνης του Κωνσταντίνου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.
3) Μιχαήλ Κατσίνας του Αναστασίου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

Κανονισμός Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αμοιβών

 

Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από τρία ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι:

1) Δημήτριος Σκαλαίος του Ηλία, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου.
2) Ιωάννης Βεργίνης του Κωνσταντίνου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.
3) Μιχαήλ Κατσίνας του Αναστασίου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

Τα στοιχεία επικοινωνίας της Επιτροπής Ελέγχου είναι τα ακόλουθα:
• Ταχυδρομική διεύθυνση: 12ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, Μεταμόρφωση Αττικής, Τ.Κ. 144 51
• Τηλέφωνο Επικοινωνίας: + 30 210-28.88.600
• Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail): ee@voyatzoglou.gr

Κανονισμός Επιτροπής Ελέγχου

Πατήστε πάνω στο σύνδεσμο για προβολή.

Κανονισμός Λειτουργίας Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου

TOP