Η Εταιρική Διακυβέρνηση είναι ένα σύνολο κανόνων , αρχών καθώς και των μηχανισμών ελέγχου βάσει των οποίων πρέπει να οργανώνεται , να διοικείται και να ελέγχεται μια εταιρεία ώστε να διαφυλάσσονται και να ικανοποιούνται τα έννομα συμφέροντα όλων όσων συνδέονται με αυτήν.

Η Εταιρεία μας έχει υιοθετήσει τις Αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης, όπως αυτές οροθετούνται από την ισχύουσα χρηματιστηριακή νομοθεσία και τις διεθνείς πρακτικές.

Η υιοθέτηση των Αρχών της Εταιρικής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και τις διεθνείς πρακτικές, ταυτίζεται με τη διαφάνεια και την υπευθυνότητα στη λήψη αποφάσεων.

TOP
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19περισσότερα
+ +