Διαφάνεια & διασφάλιση

Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων

Η Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων έχει την ευθύνη της άμεσης , ορθής και ισότιμης πληροφόρησης των μετόχων, καθώς και της εξυπηρέτησής τους όσον αφορά στην άσκηση των δικαιωμάτων τους με βάση το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας.

Η Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων οφείλει να μεριμνά για την άμεση, ορθή και ισότιμη εξυπηρέτηση των μετόχων αναφορικά με:

• Την διανομή μερισμάτων, τις πράξεις έκδοσης νέων μετοχών, διανομής, εγγραφής, παραιτήσεως και μετατροπής, τη χρονική περίοδο άσκησης των σχετικών δικαιωμάτων ή τις μεταβολές στα αρχικά χρονικά περιθώρια,

• Την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις Τακτικές ή Έκτακτες Συνελεύσεις Μετόχων και τις αποφάσεις τους,

• Την διανομή της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης στους μετόχους κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευσή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα, καθώς και όλων των δημοσιευμένων εταιρικών εκδόσεων σε έγγραφη ή ηλεκτρονική μορφή, εφόσον ζητηθούν,

• Την τήρηση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, του μετοχολογίου της Τράπεζας και η ενημέρωσή του. Στο πλαίσιο αυτό, η Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων έχει την ευθύνη επικοινωνίας με το Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων της ΕΧΑΕ.

Υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων

Η Υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων είναι έχει την ευθύνη των εταιρικών ανακοινώσεων .

Αρμοδιότητες της είναι :

• Η επικοινωνία της εταιρείας με τις αρμόδιες αρχές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και με άλλους αρμόδιους φορείς, όπως το υπουργείο Ανάπτυξης , καθώς και με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

• Η υποχρέωση γνωστοποίησης στις αρμόδιες αρχές του Χρηματιστηρίου Αθηνών και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σημαντικών επιχειρηματικών εξελίξεων .

• Η υποχρέωση προαναγγελίας και γνωστοποίησης σημαντικών συναλλαγών και άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων των μελών του Δ.Σ., διευθυντικών στελεχών και προσώπων που κατέχουν εσωτερική πληροφόρηση .

• Η δημοσίευση και υποβολή του Ενημερωτικού Δελτίου, των ετήσιων και περιοδικών οικονομικών καταστάσεων του Π.Δ. 360/1985 και των εκθέσεων διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών της εταιρείας στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στο Χ.Α..

• Η σύνταξη και τήρηση του καταλόγου των Υπόχρεων Προσώπων.

TOP