Διοίκηση

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας με πενταετή θητεία . Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο εξελέγη σύμφωνα με απόφαση της από 22/06/2017 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και απαρτίζεται από 7 μέλη, τρία εκτελεστικά, τρία μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα και ένα μη εκτελεστικό μέλος.

Λόγω της παραίτησης του Κου Δημήτριου Γιαννουλόπουλου, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με απόφασή του την 11η Ιουνίου 2018, προέβη σε αντικατάσταση του με νέο μη εκτελεστικό μέλος τον Κο Σκαλαίο Δημήτριο του Ηλία.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 28ης Ιουνίου 2018 ενημερώθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, για την εκλογή του κ. Δημητρίου Σκαλαίου του Ηλία σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας (ήτοι μέχρι την 22.06.2022), του παραιτηθέντος ανεξαρτήτου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Δημητρίου Γιαννουλόπουλου του Γεωργίου και προέβη ομόφωνα στον ορισμό του ως άνω εκλεγέντος προσωρινού Συμβούλου ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 3016/2002, όπως ισχύει σήμερα , δεδομένου ότι πληροί τις τασσόμενες από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο προϋποθέσεις ανεξαρτησίας. Επίσης εγκρίθηκε ομόφωνα ο διορισμός της Επιτροπής Ελέγχου (Audit Commitee) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, η οποία αποτελείται από τα ακόλουθα τρία (3) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι τους κ.κ.: 1) Ιωάννη Βεργίνη του Κωνσταντίνου, 2) Ανδρέα Σταμόπουλο του Γεωργίου και 3) Δημήτριο Σκαλαίο του Ηλία, τα οποία στο σύνολό τους διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ενώ πληρούν και τις λοιπές υπό του νόμου τασσόμενες προϋποθέσεις (ανεξαρτησία από την ελεγχόμενη οντότητα και επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική) για τον ορισμό τους στην εν λόγω Επιτροπή.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι:

Νικόλαος Βογιατζόγλου του Δαμιανού

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος & Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

Γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1955. Πτυχιούχος του τμήματος της Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (πρώην ΑΒΣΘ) στην Θεσσαλονίκη. Έχει πολυετή εμπειρία στον χώρο του εξοπλισμού καταστημάτων και στον χώρο της επιπλοποιίας. Είναι από τους ιδρυτικούς μετόχους της ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε. και κατέχει την θέση του Προέδρου της Εταιρίας από την ίδρυσή της.

Άννα Βογιατζόγλου του Νικολάου

Αντιπρόεδρος & Εκτελεστικό Μέλος

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1982. Απόφοιτος του Emerson College Boston, κάτοχος B.Sc. Marketing Communications και M.Sc. Marketing and Advertising. Ξεκίνησε να εργάζεται στην εταιρεία Βογιατζόγλου Systems Α.Ε το 2006 στον κλάδο Εξοπλισμού Καταστημάτων και Αποθηκών, αναλαμβάνοντας καίριες θέσεις στην διεύθυνση προμηθειών και πωλήσεων. Από το 2012 μέχρι και σήμερα, είναι Γενική Διευθύντρια του Κλάδου Εξοπλισμού Καταστημάτων και Αποθηκών. Με την ίδρυση της νέας θυγατρικής του Ομίλου «Beta Wood Μον/πη A.E.B.E» » έχει αναλάβει επιπρόσθετα την ανάπτυξη των πωλήσεων και την λειτουργική διαχείριση της, με σκοπό την καθιέρωσή της στον Κλάδο Κατασκευής Επίπλων για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Είναι Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Βογιατζόγλου Systems Α.Ε.

Ανδρέας Τσέπερης του Γεωργίου

Οικονομικός και Διοικητικός Διευθυντής & Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

Γεννήθηκε το 1959 στην Αθήνα. Πτυχιούχος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς (πρώην ΑΒΣΠ). Απασχολήθηκε ως προϊστάμενος λογιστηρίου άλλων εταιριών για 9 χρόνια. Εργάζεται στην Εταιρία από το 1994. Είναι Οικονομικός και Διοικητικός Διευθυντής της Εταιρείας.

Nίνα Βογιατζόγλου του Νικολάου

Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1989. Απόφοιτος του Boston University, κάτοχος Β.Sc. International Business and Economics. Μετά τις σπουδές της παρέμεινε στην Αμερική και εργάστηκε στους τομείς των πωλήσεων και marketing. Επέστρεψε στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο του 2011 και έκτοτε δραστηριοποιείται στον τομέα Εμπορίας Τεχνικών Προϊόντων της Βογιατζόγλου Systems A.E. Από το 2015 μέχρι και σήμερα έχει αναλάβει τη Γενική Διεύθυνση του τμήματος, σχεδιάζοντας την πλήρη αναδιοργάνωση και τον εκσυγχρονισμό του.

Δημήτριος Σκαλαίος του Ηλία

Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

Γεννήθηκε το 1967 στην Αθήνα. Διπλωματούχος Μηχανολόγος - Μηχανικός Ε.Μ.Π. και κάτοχος ΜΒΑ με ειδίκευση στα Χρηματοοικονομικά & Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Carnegie Mellon University (Η.Π.Α.). Διαθέτει πολυετή εμπειρία σε χρηματοοικονομική διαχείριση και εξαγορές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Διετέλεσε Διευθυντής Ανάπτυξης Κεντρικής – ανατολικής Ευρώπης στην GE Capital Fleet Europe και στέλεχος Εταιρικού Σχεδιασμού της Daimler AG στη Στουτγάρδη. Από το 2000 ανέλαβε ανώτατες θέσεις στην Ελλάδα τόσο με εκτελεστικά όσο και συμβουλευτικά καθήκοντα, συμπεριλαμβανομένης της θητείας του ως CFO στα ΕΛ.ΤΑ. AE (2005-2010), ως ανεξάρτητου - μη εκτελεστικού μέλους Δ.Σ. της JUMBO (2003-2011) και Διευθυντής Corporate Finance στις χρηματιστηριακές εταιρείες Beta Securities και Eurofin (2000-2005). Ίδρυσε τη Sigma Catalyst Partners το 2010 για να επικεντρωθεί στη συμβουλευτική για συναλλαγές Μ&Α, αναδιαρθρώσεις/εξυγιάνσεις επιχειρήσεων και χρηματοδότηση έργων (project finance). Η Sigma Catalyst Partners συνεργάζεται επίσης με διεθνείς επενδυτές που αναζητούν ευκαιρίες σε Ελλάδα και Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ιωάννης Βεργίνης του
Κων/νου

Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ.

Γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1954. Πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Επίτιμος Πρόξενος του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης και Πρόεδρος του Εμπορικού Τμήματος. Πρώην Αντιπρόεδρος και Γενικός Γραμματέας και του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Έχει μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση στο εξωτερικό εμπόριο και στην ανάπτυξη εταιρειών καθώς υπήρξε Διευθύνων Σύμβουλος και κύριος μέτοχος σε Βιομηχανική, Εμπορική και Εξαγωγική Επιχείρηση για τρεις δεκαετίες καθώς επίσης εκκαθαριστής σε μεγάλη βιομηχανία Χάλυβος,Υπεύθυνος Ανάπτυξης σε βιομηχανία αλουμινίου, σε εταιρεία εκθεσιακών δραστηριοτήτων, σε εταιρεία παροχής λύσεων στον χώρο της Πληροφορικής και ειδικότερα της Τηλεματικής, σε εταιρεία εμπορίας ασφαλτικών χημικών προϊόντων καθώς και διαχειριστής εταιρείας ακινήτων.

Ανδρέας Σταμόπουλος του Γεωργίου

Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ.

Γεννήθηκε το 1954 στην Αθήνα. Απόφοιτος Πανεπιστημίου Ζυρίχης (1974) της Σχολής Οικονομικών, Απόφοιτος του Πανεπιστημίου Βέρνης (1979) της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, Μεταπτυχιακές Σπουδές 1980 ( ΜΒΑ ) στο Πανεπιστήμιο ASTON της Μ. Βρετανίας. Ξεκίνησε την καριέρα του στην Πειραϊκή – Πατραϊκή το 1980 στο Τμήμα Marketing στην συνέχεια κατείχε διευθυντικές θέσεις στο Τμήμα Πωλήσεων των εταιριών LEGRAND SA, LUCAS SERVICE SA, ΤΡΑΝΟΣ ΑΕ. Το 1990 ίδρυσε την ομώνυμη εταιρία Α. ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ – ASIP, η οποία ασχολείται με την εμπορία βιομηχανικών υδραυλικών ειδών, και πρόσφατα με εγκαταστάσεις φυσικού αερίου & φωτοβολταϊκών συστημάτων.

TOP