Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  (εφεξής καλουμένη ως «Εταιρεία»), γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση αυτού της 14ης Ιουλίου 2021 σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των άρθρων 10 - 12 του Ν. 4706/2020, αποφάσισε οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Αποδοχών και της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων να ανατεθούν σε μία επιτροπή και όρισε την ενιαία Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, η οποία θα αποτελείται από τρία μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου , ως ακολούθως:

  • Δημήτριο Σκαλαίο του Ηλία, Ανεξάρτητο Mη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
  • Ιωάννη Βεργίνη του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Mη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
  • Μιχαήλ Κατσίνα του Αναστασίου, Ανεξάρτητο Mη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η θητεία της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων συμπίπτει με την θητεία του εκλεγέντος από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2021 Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι είναι πενταετής, λήγουσα την 30η Ιουνίου 2026, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σε καμία περίπτωση όμως δε δύναται να υπερβεί την εξαετία.

 

TOP