Επιτροπή ελέγχου

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  (εφεξής καλουμένη ως «Εταιρεία»), γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις   παραγράφους 4.1.3.1 και 4.1.3.6 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει σήμερα, σε συνδυασμό με το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, τα ακόλουθα:

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε συνέχεια της σχετικής αποφάσεως της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2021 περί εκλογής νέας Επιτροπής Ελέγχου, η οποία θα συνιστά Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου και θα αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη, τα οποία είναι στο σύνολό τους ανεξάρτητα από την Εταιρεία, προέβη κατά τη συνεδρίαση αυτού της 13ης Ιουλίου 2021 στον ορισμό των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις υπ’ αριθ. πρωτ. 1508/17.07.2020 και 1149/17.05.2021 Εγκυκλίους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Ειδικότερα, κατά την ως άνω συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ως Μέλη της νέας Επιτροπής Ελέγχου εξελέγησαν τα ακόλουθα πρόσωπα, αφού προηγουμένως ελέγχθηκε και διακριβώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο η εις το ακέραιο πλήρωση εκ μέρους αυτών των τασσομένων εκ του άρθρου 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017 προϋποθέσεων, ήτοι:

1) Δημήτριος Σκαλαίος του Ηλία, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Ιωάννης Βεργίνης του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

3) Μιχαήλ Κατσίνας του Αναστασίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η θητεία της νέας Επιτροπής Ελέγχου συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι είναι πενταετής, λήγουσα την 30η Ιουνίου 2026, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σε καμία περίπτωση όμως δε δύναται να υπερβεί την εξαετία.

 

Β. Η νέα Επιτροπή Ελέγχου συνήλθε την 13η Ιουλίου 2021 σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερησίας διατάξεως την εκλογή Προέδρου και τη συγκρότηση αυτής σε σώμα.

Κατά την ως άνω συνεδρίαση ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου εξελέγη ομόφωνα, κατόπιν ψηφοφορίας, ο κ. Δημήτριος Σκαλαίος του Ηλία.

Κατόπιν τούτων, η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

1) Δημήτριος Σκαλαίος του Ηλία, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου.

2) Ιωάννης Βεργίνης του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

3) Μιχαήλ Κατσίνας του Αναστασίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

 

Σημειώνεται, τέλος, για λόγους πληρότητας, ότι εκ των ως άνω μελών της Επιτροπής Ελέγχου, θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις αυτής που αφορούν στην έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 περ. ζ΄ του ν. 4449/2017, ο κ. Δημήτριος Σκαλαίος, ο οποίος είναι ανεξάρτητος από την ελεγχόμενη οντότητα και διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική ή λογιστική.

 

Τα στοιχεία επικοινωνίας της Επιτροπής Ελέγχου είναι τα ακόλουθα:

  • Ταχυδρομική διεύθυνση: 12ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, Μεταμόρφωση Αττικής, Τ.Κ. 144 51
  • Τηλέφωνο Επικοινωνίας: + 30 210-28.88.600
  • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail): ee@voyatzoglou.gr.

 

TOP