Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών

Κατάλογος Υπόχρεων Προσώπων

Η εταιρεία υπόκειται πλήρως στις διατάξεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς περί Χειραγώγησης της αγοράς και πρόσβαση σε προνομιακή πληροφόρηση όπως αυτές ορίζονται από την απόφαση 347/12.07.2005 και το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005, και έχει θέσει στην διάθεση του Επενδυτικού κοινού τη λίστα των υπόχρεων προσώπων, δηλαδή που έχουν υποχρέωση να προβαίνουν σε δημοσίευση των συναλλαγών τους. Συγκεκριμένα τα υπόχρεα πρόσωπα της «VOYATZOGLOU» είναι:

 • Νικόλαος Βογιατζόγλου Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
 • Δημήτριος Σκαλαίος  Aντιπρόεδρος &  Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
 • Άννα Βογιατζόγλου Α’ Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος & Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
 • Νίνα Βογιατζόγλου Β’ Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος & Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
 • Ανδρέας Τσέπερης Οικονομικός & Διοικητικός Διευθυντής & Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
 • Ιωάννης Βεργίνης  Μέλος ΔΣ - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό
 • Μιχαήλ Κατσίνας Μέλος ΔΣ - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό
 • Μαριάνθη Λάππα Υπεύθυνη Εσωτερικού Ελέγχου
 • Αφροδίτη Περάκη Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων
 • Ηλίας Μαρκεσίνης Προϊστάμενος Λογιστηρίου
 • Δημήτρης Πάσχος Νομικός Σύμβουλος
 • Νικόλαος Ιωάννου  Ορκωτός Ελεγκτής
 • Εμμανουήλ Μιχαλιός  Ορκωτός Ελεγκτής
TOP