Ορκωτοί ελεγκτές

Οι Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας ελέγχονται και πιστοποιούνται από Διεθνώς αναγνωρισμένο Ελεγκτικό Οίκο και ειδικότερα από τους νομίμως εκλεγμένους, από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές.

Βάσει της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 22ης Ιουνίου 2023 ορίσθηκε ως ελεγκτική εταιρία η εταιρία « Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων», με Α.Μ. ΣΟΕΛ 127.

Μετά από ενημέρωση που λάβαμε από την ελεγκτική εταιρεία «Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων» ορίσθηκαν ως Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές για την χρήση του 2023 οι κάτωθι:

 

Τακτικός ελεγκτής : Ιωάννου Νικόλαος του Βασιλείου  με Α.Μ ΣΟΕΛ 29301  και
Αναπληρωματικός ελεγκτής : Μιχαλιό Εμμανουήλ του Γεωργίου με Α.Μ ΣΟΕΛ 25131

TOP