Οι Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας ελέγχονται και πιστοποιούνται από Διεθνώς αναγνωρισμένο Ελεγκτικό Οίκο και ειδικότερα από τους νομίμως εκλεγμένους, από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές.

Βάσει της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 27ης Ιουνίου 2019 ορίσθηκε ως ελεγκτική εταιρία η εταιρία « TMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ», με Α.Μ. ΣΟΕΛ 166.

Μετά από ενημέρωση που λάβαμε από την ελεγκτική εταιρεία «TMS Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» την 01/07/2019 ορίσθηκαν ως Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές για την χρήση του 2019 οι κάτωθι:

Τακτικός ελεγκτής : Εμμανουήλ Πετράκης του Μιχαήλ, κάτοικος Π.Φαλήρου, με Α.Μ ΣΟΕΛ 18731και
Αναπληρωματικός ελεγκτής : Νίκη Καραχρήστου του Βασιλείου, κάτοικος Αθηνών με Α.Μ ΣΟΕΛ 31011

TOP
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19περισσότερα
+ +