ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η παρούσα ιστοσελίδα (εφεξής η «Ιστοσελίδα») ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία «VOYATZOGLOU - ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛ.ΕΠΙΠΛΩΝ & ΕΠΙΠΛ.ΚΑΤ/ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡ. ΤΡΙΤΩΝ» (εφεξής «η Εταιρεία»),  η οποία διατηρεί και προσφέρει προς χρήση το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις χρήσης.  Κάθε επισκέπτης / χρήστης της Ιστοσελίδας οφείλει να διαβάσει προσεκτικά πριν από τη επίσκεψη ή την με οποιονδήποτε τρόπο  χρήση της Ιστοσελίδας και σε περίπτωση που τυχόν διαφωνεί οφείλει να απέχει από οποιαδήποτε χρήση της.
Χρήση της Ιστοσελίδας συνεπάγεται την πλήρη, ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον επισκέπτη/χρήστη των παρόντων Όρων Χρήσης, οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας.
Οι παρόντες Όροι Χρήσης μπορούν να ανανεώνονται, συμπληρώνονται, επικαιροποιούνται ή/και τροποποιούνται από την «Εταιρεία», ολικά ή μερικά, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο. Για την πληρέστερη ενημέρωση του επισκέπτη/χρήστη, και ο χρήστης οφείλει  και υποχρεούται να ελέγχει κάθε φορά για ενδεχόμενες τροποποιήσεις ή/και συμπληρώσεις.
Συνέχιση της χρήσης  της Ιστοσελίδας  και μετά την καθ’ οποιονδήποτε τρόπο  τροποποίηση ή συμπλήρωση ή επικαιροποίηση των Ορων Χρήσης δηλώνει εκ νέου αποδοχή από τον χρήστη των αναθεωρημένων Όρων, ενώ σε περίπτωση μη αποδοχής τους, ο χρήστης οφείλει να απέχει από κάθε χρήση της Ιστοσελίδας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ.

Η Εταιρεία είναι δικαιούχος της Ιστοσελίδας και όλων των περιεχόμενων σε αυτή στοιχείων. Διαθέτει πλήρες και απόλυτο δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, το οποίο περιλαμβάνει ως απόλυτα μεταξύ άλλων δικαιώματα, το περιουσιακό δικαίωμα της αποκλειστικής χρήσης και εκμετάλλευσης τόσο της Ιστοσελίδας, δυνάμει του ν. 2121/1993 περί προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως ισχύει, ήδη από τον χρόνο δημιουργίας της, όσο και οποιασδήποτε άλλης εφαρμογής ή έργου μπορεί να θεωρηθεί ότι συναρτάται αμέσως ή εμμέσως προς την Ιστοσελίδα, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων.
Όλα τα λογότυπα, δικαιώματα σε βάσεις δεδομένων, σήματα και λοιπά δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας του υλικού αυτής της Ιστοσελίδας, και αυτή η δομή και ο σχεδιασμός της ανήκουν αποκλειστικά στην Εταιρεία, εκτός αν άλλως ρητά ορίζεται.
Επιτρέπεται η εκτύπωση, αντιγραφή για προσωπική μη εμπορική χρήση και φόρτωση σε υπολογιστή των περιεχομένων της Ιστοσελίδας, απαγορεύεται όμως ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας.
Κάθε πρόσωπο που επιθυμεί να ενσωματώσει  στον ιστότοπό του οποιοδήποτε μέρος/περιεχόμενο  τηςΙστοσελίδας  υποχρεούται να λάβει την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλεί την εν λόγω συναίνεση – εξουσιοδότηση  κατά πάντα χρόνο.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Η χρήση της Ιστοσελίδας πρέπει να γίνεται σύμφωνα με το νόμο και τους παρόντες Όρους Χρήσης, αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και  να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση από τρίτους.
Χρήση της Ιστοσελίδας για αποστολή, δημοσίευση, μετάδοση, αναπαραγωγή, ή διάθεση με άλλους τρόπους περιεχομένου που μπορεί  για οποιονδήποτε λόγο να είναι ή να θεωρηθεί ότι είναι παράνομο, απειλητικό, ενοχλητικό, άσεμνο ή να εκφράζει εμπάθεια, φυλετικές ή άλλες διακρίσεις, να παραβιάζει ή να απειλεί να παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, να περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία, προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα και εν γένει να παραβιάζει  την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία απαγορεύεται.
Απαγορεύεται επίσης στο χρήστη να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε λογισμικό, φόρμουλα ή συσκευή για να επέμβει ή να προσπαθήσει να επέμβει ηλεκτρονικά ή χειροκίνητα στην οργάνωση ή στη λειτουργικότητα της Ιστοσελίδας, να καταστρέψει, μεταβάλει ή επέμβει με οποιοδήποτε τρόπο στην τελική μορφή αυτής της Ιστοσελίδας ή στον κώδικά της, να αποκτήσει ή προσπαθήσει να αποκτήσει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε οποιοδήποτε από τα δίκτυα της Εταιρείας.
Σε περίπτωση που τυχόν η Εταιρεία διαπιστώσει οποιαδήποτε χρήση από τον επισκέπτη/χρήστη, κατά παράβαση των ανωτέρω, τότε ο χρήστης, ανεξαρτήτως τυχόν άλλων κυρώσεων, υποχρεούται να παύσει αμέσως τη χρήση της Ιστοσελίδας.

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή των υπηρεσιών και του περιεχομένου της Ιστοσελίδας, ούτε ακόμη την έλλειψη ιών, είτε πρόκειται για το δικτυακό της τόπο, είτε για κάποιο άλλο site ή server μέσω των οποίων λαμβάνει το περιεχόμενο της ο χρήστης.
Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την σωστή και νόμιμη χρήση της Ιστοσελίδας και οφείλει να προβαίνει σε όλους τους απαραίτητους ελέγχους. Για οποιαδήποτε τυχόν ζημία στην Ιστοσελίδα από κακή ή αθέμιτη ή  μη νόμιμη ή μη ενδεδειγμένη  χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον χρήστη, αποκλειστική ευθύνη φέρει ο ίδιος, ο οποίος ευθύνεται επίσης σε αποζημίωση της Εταιρείας σε περίπτωση παραβίασης των παρόντων Όρων Χρήσης ή του νόμου.
Οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες της Ιστοσελίδας παρέχονται «ως έχουν». Παρότι καταβάλλεται κάθε προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες που παρέχονται να είναι κατά το δυνατόν ακριβείς, πλήρεις, αληθείς, επίκαιρες και σε υψηλή διαθεσιμότητα, η Εταιρεία δεν εγγυάται την ορθότητα και την ακρίβεια των στοιχείων αυτών, τα οποία ο επισκέπτης χρησιμοποιεί με αποκλειστικά δική του ευθύνη.
Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη, άμεση ή έμμεση, για τυχόν απαιτήσεις νομικής, αστικής ή ποινικής φύσης ούτε για τυχόν οποιαδήποτε (θετική, ειδική ή αποθετική) ζημία του χρήστη/επισκέπτη αυτής της Ιστοσελίδας, σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας.
Δεδομένης της μορφής του διαδικτύου η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου, παρόλο που δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες των διακομιστών της (servers) θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλματα, απαλλαγμένες από ιούς, κακόβουλο λογισμικό ή άλλα παρόμοια στοιχεία.
Ως εκ τούτου η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη που μπορεί να προκύψει από τη λειτουργία ή μη, την πρόσβαση, τη χρήση ή την πλοήγηση στην Ιστοσελίδα ή από τη φόρτωση (download) υλικού, κειμένου και λοιπών δεδομένων που περιλαμβάνονται σε αυτή, για τυχόν διακοπή λειτουργίας της Ιστοσελίδας και των παρεχόμενων υπηρεσιών και για οποιαδήποτε μορφή ζημίας προκληθεί στον χρήστη από αυτήν τη διακοπή και δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, αλλοίωση ή καταστροφή των δεδομένων ή του λογισμικού (software) ή του υλικού (hardware) του χρήστη που μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια ή έπειτα από χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας, ούτε για τυχόν λάθη στο πρόγραμμα (bugs), ανθρώπινο παράγοντα, δυσλειτουργία προγράμματος ή οποιοδήποτε άλλο λάθος, παράλειψη ή καθυστέρηση στην μετάδοση από υπολογιστή ή από τη σύνδεση δικτύου.
Σε κάθε περίπτωση, συστήνεται στους χρήστες να χρησιμοποιούν λογισμικό προστασίας από ιούς και κακόβουλο λογισμικό κάθε φορά που συνδέονται στο διαδίκτυο.

ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Η Ιστοσελίδα παρέχει απευθείας πρόσβαση σε άλλους δικτυακούς τόπους ή/και ηλεκτρονικές διευθύνσεις. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των χρηστών της Εταιρείας και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οποιασδήποτε μορφής δέσμευση.
Η Εταιρεία δεν αποδέχεται απαραιτήτως ούτε παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση για το περιεχόμενό τους ή τις υπηρεσίες αυτών και δεν αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη που ενδεχομένως επικαλεσθεί επισκέπτης/χρήστης από την πρόσβαση σε αυτούς τους δικτυακούς τόπους ή από τη συλλογή προσωπικών δεδομένων από αυτούς, ούτε βεβαίως εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους.
Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη / χρήση αυτών των δικτυακών τόπων ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου και οφείλουν να απευθύνονται οι επισκέπτες/χρήστες.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η παρούσα Ιστοσελίδα συλλέγει προσωπικά δεδομένα όταν ο επισκέπτης / χρήστης χρησιμοποιεί τη φόρμα επικοινωνίας ή εγγράφεται οικειοθελώς στα ενημερωτικά μηνύματα (newsletter) από την ειδική φόρμα εγγραφής.
Επίσης, συλλέγει τα προσωπικά εκείνα δεδομένα που ο χρήστης έχει επιτρέψει σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Google Plus κ.λ.π.) να κοινοποιούν στην Εταιρεία, όπως συμβαίνει όταν αποκτά πρόσβαση ή συνδέεται σε μια υπηρεσία της Εταιρείας μέσω μιας υπηρεσίας μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή συνδέει μια υπηρεσία της Εταιρείας σε μια υπηρεσία μέσων κοινωνικής δικτύωσης, Μπορεί, επιπλέον, να συλλέγει δεδομένα του χρήστη που είναι δημόσια και δημοσιεύσεις που κοινοποιεί μέσω των υπηρεσιών της Εταιρείας. Κατά τη χρήση της φόρμας επικοινωνίας ζητείται από τον χρήστη να παράσχει πληροφορίες , οι οποίες περιλαμβάνουν το όνομα, το επώνυμο, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), δραστηριότητα επιχείρησης (αν υφίσταται) και την περιοχή, ενώ από τη φόρμα εγγραφής στα ενημερωτικά μηνύματα ζητείται η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομίου (e-mail).

Στα δεδομένα που συλλέγονται κατά τα παραπάνω μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να περιλαμβάνονται το ονοματεπώνυμο, ο αριθμός κινητού ή/και η ηλεκτρονική διεύθυνση οτυ χρήστη, ο κωδικός πρόσβασης, η ημερομηνία γέννησης και το φύλο του, τα στοιχεία του που σχετίζονται με τις ως άνω υπηρεσίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπως επίσης οι πληροφορίες ή το περιεχόμενο που έχει επιτρέψει στην υπηρεσία μέσων κοινωνικής δικτύωσης να κοινοποιήσει στην Εταιρεία, καθώς και η φωτογραφία του προφίλ του ή οι λίστες των φίλων του, και τα προσωπικά δεδομένα που έχει δημοσιοποιήσει σε σχέση με τη συγκεκριμένη υπηρεσία μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Στο βαθμό που ο χρήστης αποκτά πρόσβαση στις υπηρεσίες της Εταιρείας μέσω υπηρεσιών μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή όταν συνδέει μια υπηρεσία της Εταιρείας με υπηρεσίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, εξουσιοδοτεί την Εταιρεία να συλλέγει, να αποθηκεύει και να χρησιμοποιεί τα σχετικά προσωπικά δεδομένα και το περιεχόμενο σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Δημόσια δεδομένα και δημοσιεύσεις που αποτελούνται από σχόλια ή περιεχόμενο που δημοσιεύει τυχόν ο χρήστης στις υπηρεσίες της Εταιρείας και τα προσωπικά του δεδομένα που συνοδεύουν τις δημοσιεύσεις αυτές ή το αντίστοιχο περιεχόμενο (ενδεικτικά, το ψευδώνυμο, το όνομα χρήστη, τα σχόλια, τα likes, η κατάσταση, οι πληροφορίες προφίλ και η φωτογραφία του χρήστη) είναι, ως δημόσια και δημοσιευμένα από τον ίδιο το χρήστη, πάντοτε είναι διαθέσιμα σε όλους και μπορεί να εμφανίζονται στα αποτελέσματα αναζήτησης σε εξωτερικές μηχανές αναζήτησης.
Όταν ο χρήστης επισκέπεται την Ιστοσελίδα, η Εταιρεία συλλέγει και πληροφορίες σχετικές με τις IP διευθύνσεις του. Έτσι αναγνωρίζεται ο Internet προμηθευτής του (Internet Service Provider – ISP). Η Eταιρεία συλλέγει και χρησιμοποιεί τις IP διευθύνσεις για την εξαγωγή στατιστικών επισκεψιμότητας. Η Ιστοσελίδα δεν συλλέγει οικονομικές πληροφορίες για τους χρήστες.
Επίσης, η Ιστοσελίδα δεν συλλέγει ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων («ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα»), αφού δεν ζητά ούτε σε οποιοδήποτε στάδιο της εγγραφής σε λογαριασμό ή άλλης υπηρεσίας απαιτεί την αποκάλυψη πληροφοριών σχετικών με τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τις πολιτικές απόψεις, τη θρησκεία ή άλλες πεποιθήσεις, την υγεία, το ποινικό υπόβαθρο ή τη συμμετοχή του χρήστη σε συνδικαλιστικές οργανώσεις κ.λ.π..
Η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει κατά τα παραπάνω για την ενημερωτική υποστήριξη των επισκεπτών / χρηστών της και για την επιλογή του περιεχομένου που τους προσφέρει, ούτως ώστε να είναι συναφές με τις γενικές τους προτιμήσεις με στόχο την ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων των πελατών / χρηστών της σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που διατίθενται από και μέσω της Ιστοσελίδας και την ενημέρωση τους σχετικά με νέες προσφορές υπηρεσιών και προϊόντων.
Οι χρήστες έχουν, μεταξύ άλλων, το δικαίωμα να ζητήσουν τη διαγραφή ή/και διόρθωση των προσωπικών τους δεδομένων με αίτηση μέσω της φόρμας επικοινωνία της Ιστοσελίδας.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ NEWSLETTERS ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Κατά την εγγραφή του επισκέπτη / χρήστη στα newsletters της Εταιρείας, του ζητείται να παράσχει πληροφορίες, όπως το όνομα, το επώνυμο,  τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) του, τη δραστηριότητα επιχείρησης (αν υφίσταται) και την περιοχή.
Τα δεδομένα αυτά επεξεργάζεται η Εταιρεία για την ενημέρωση των χρηστών για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της και για την απευθείας εμπορική προώθηση των προϊόντων, πάντοτε σύμφωνα με τη γενική Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που εφαρμόζει, καθώς και σύμφωνα με το νόμο που διέπει τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και την σχετική εφαρμοστέα νομοθεσία.
Οποιοσδήποτε χρήστης λαμβάνει newsletters μπορεί οποτεδήποτε να ζητήσει τον τερματισμό της επικοινωνίας και να αντιταχθεί, με εύκολο τρόπο και δωρεάν, στη συλλογή και χρήση των δεδομένων του επιλέγοντας την απεγγραφή από τα newsletters της Εταιρείας, η οποία του παρέχεται σε κάθε σχετικό μήνυμα που του αποστέλλεται, με τρόπο σαφή και ευδιάκριτο.

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

Η Εταιρεία αναγνωρίζει τη σημασία της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών καθώς και των ηλεκτρονικών τους συναλλαγών και δεσμεύεται όσον αφορά στην εξασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων που συλλέγει μέσω της Ιστοσελίδας.
Η Εταιρεία υιοθετεί διαδικασίες και λαμβάνει και εφαρμόζει τα ανάλογα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, προς προφύλαξη των προσωπικών δεδομένων των χρηστών και προς προστασία των δεδομένων αυτών από μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση και αλλαγή ή καταστροφή. Οι υπηρεσίες της Ιστοσελίδας αλλά και της Εταιρείας γενικά δεν απευθύνονται κατά κανόνα σε παιδιά και δεν συλλέγονται συνειδητά προσωπικά δεδομένα από παιδιά κάτω των 16 ετών.
Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών για λόγους που αφορούν στη χρήση της Ιστοσελίδας (π.χ. ενημέρωση, υποβολή παραγγελιών κ.λ.π.), για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και πάντως όχι για ασύμβατους με το σκοπό της συλλογής τους σκοπούς. Τα δεδομένα αυτά διατηρούνται μόνο για όσο χρόνο απαιτείται για τον σκοπό της επεξεργασίας τους.
Οι εργαζόμενοι της Εταιρείας που έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των χρηστών είναι συγκεκριμένοι και η πρόσβαση προσώπων χωρίς εξουσιοδότηση απαγορεύεται, με εξαίρεση όπου επιτρέπεται ή επιβάλλεται εκ του νόμου η χρήση από τρίτους, π.χ. από αρμόδιες Αρχές.
Τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών δύνανται να γνωστοποιούνται και σε συνδεδεμένες ή συνεργαζόμενες με την Εταιρεία επιχειρήσεις, με σκοπό  την υλοποίηση των επιθυμιών ή/και παραγγελιών των χρηστών, την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της πελατειακής σχέσης τους με την Εταιρεία κ.λ.π.. Στις περιπτώσεις αυτές, η Εταιρεία φροντίζει ώστε οι εν λόγω επιχειρήσεις να εφαρμόζουν ανάλογα μέτρα που εξασφαλίζουν την ασφάλεια και εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

COOKIES

Η Ιστοσελίδα μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την παροχή βέλτιστης εμπειρίας χρήσης και περιήγησης στην Ιστοσελίδα. Τα cookies είναι κρυπτογραφημένη αλληλουχία κειμένου, μικρά αρχεία κειμένου δηλαδή, που τοποθετεί η Ιστοσελίδα στον υπολογιστή του επισκέπτη/χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του όπως επίσης δεν συμβάλλουν στην επώνυμη αναγνώριση του επισκέπτη/χρήστη.
Τα cookies τα οποία χρησιμοποιεί η Ιστοσελίδα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: τα προσωρινά ("session") cookies και τα μόνιμα ("persistent") cookies.
Τα προσωρινά (session) cookies αποθηκεύονται προσωρινά σαν αρχεία στον υπολογιστή του επισκέπτη/χρήστη, αλλά διαγράφονται αυτόματα, όταν κλείσει τον browser ή βγει από την Ιστοσελίδα. Tα μόνιμα (persistent) cookies αποθηκεύονται σαν αρχεία στον υπολογιστή του επισκέπτη/χρήστη και παραμένουν εκεί και αν κλείσει τον browser, εκτός αν τα διαγράψει.
Η Εταιρεία κάνει χρήση και των web analytics cookies, από τη Google, τα οποία επιτρέπουν στην Εταιρεία να παρακολουθεί την αλληλεπίδραση των χρηστών εντός της Ιστοσελίδας. Αυτά τα cookies δεν αποθηκεύουν προσωπικά στοιχεία όπως κάνουν άλλες ιστοσελίδες και βασίζονται αποκλειστικά στο ιστορικό περιήγησης.
Εάν ο χρήστης αποκτήσει πρόσβαση στις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας από κινητή ή άλλη συσκευή, η Εταιρεία μπορεί να συλλέξει ένα μοναδικό αναγνωριστικό συσκευής που έχει εκχωρηθεί στη συγκεκριμένη συσκευή, δεδομένα γεωγραφικής κατανομής ή άλλα στοιχεία συναλλαγής για την εν λόγω συσκευή. Ενδέχεται επίσης να συλλέξει cookies και άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης (όπως cookies του browser, εικονοστοιχεία, beacons και τεχνολογία Adobe Flash που αποκαλείται συνήθως «Flash cookies»).
Η Εταιρεία χρησιμοποιεί τα cookies για να αναγνωρίζει ο server που φιλοξενεί την Ιστοσελίδα τους επισκέπτες, όταν επιστρέφουν σε αυτήν. Επίσης, για να μετράται η χρήση των διαφόρων σελίδων της Ιστοσελίδας ώστε να μπορεί η Εταιρεία να τη διαμορφώνει ανάλογα με της ανάγκες των χρηστών για πρόσβαση και για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της Ιστοσελίδας ή/και για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της Ιστοσελίδας είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Η Εταιρεία δεν χρησιμοποιεί τα cookies για να αποσπάσει πληροφορίες σχετικά με την επισκεψιμότητα των χρηστών σε άλλες ιστοσελίδες, ή για την εξακρίβωση των προσωπικών τους στοιχείων. Τα cookies δε διαφθείρουν και δε βλάπτουν τον υπολογιστή, τα προγράμματα ή τα αρχεία του υπολογιστή του χρήστη.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ COOKIES

Όλα τα προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο επιτρέπουν στον επισκέπτη / χρήστη της Ιστοσελίδας να περιορίσει τη διακίνηση των cookies μέσα από τις ρυθμίσεις ή τις επιλογές του διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της Ιστοσελίδας, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση.
Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων της Ιστοσελίδας δεν επιθυμεί τη χρήση cookies για την αναγνώρισή του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

Οι χρήστες διατηρούν το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που τους αφορούν, ενημέρωσης, συμπλήρωσης, διόρθωσης, διαγραφής ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων τους, όπως εκάστοτε προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία, ελληνική και κοινοτική, για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Έχουν επίσης το δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή. Αν η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή τους, οι χρήστες έχουν ακόμη το δικαίωμα να ανακαλέσουν τη συγκατάθεση αυτή οποτεδήποτε, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της.
Για οποιαδήποτε απορία, πρόταση, παρατήρηση ή δήλωση σχετικά με οποιοδήποτε ζήτημα προβληματίζει τους χρήστες καθώς και για την άσκηση οποιουδήποτε από τα δικαιώματά τους ως υποκείμενα των προσωπικών τους δεδομένων που τηρεί η Εταιρεία, οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν με την Εταιρεία μέσω της φόρμας επικοινωνίας, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: customerath@voyatzoglou.gr ή/και στο Τηλ: 210 2888 700.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο.
Για την επίλυση κάθε διαφοράς που προκύπτει στα πλαίσια εφαρμογής των παρόντων Όρων, αρμόδια δικαστήρια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.

TOP